STANOVY

                             občanského sdružení : SHS MARCOMANIA o.s.

1.Název sdružení : SHS MARCOMANIA o.s.
2. Sídlo sdružení :
U Rybníka 346,691 85 Dolní Dunajovice
3. Cíle činnosti sdružení :
Propagace kultury,historie a rozvoj aktivit volného času.

Sdružení se ve své činnosti zam
ěřuje na kulturu,studium historie a vývoje společnosti v období počátku letopočtu na území Čech,Moravy a Slezska,formou veřejně přístupných kulturních a vzdělávacích akcí se svými poznatky seznamuje veřejnost.

I. Orgány sdružení :

1.Nejvyšší orgán
      Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze,která se koná nejmén
ě 1 x za rok.
Členská schůze :

a)Volí a odvolává předsedu,místopředsedu a člena výkonného výboru.
b)Stanovuje dlouhodobé a zásadní cíle sdružení.
c)Schvaluje revizní správu.
d)Rozhoduje o zm
ěně stanov.
e)Rozhoduje o zániku sdružení.
f)Přijímá nové členy sdružení.
g)   Rozhoduje o vyloučení člena
h)   Schvaluje výši členských přísp
ěvků a rozhoduje o vedení evidence členů
i)   Rozhoduje o připomínkách a podn
ětech členů k činnosti sdružení

       2.Výkonný výbor

Výkonný výbor je tříčlenný,každý člen je volen členskou schůzí.Výkonný výbor řídí činnost
sdružení mezi členskými schůzemi podle schváleného plánu činnosti a hospodaření.
Výkonný výbor dále zejména :
-Svolává členskou schůzi,připravuje její program a vede evidenci členů
-Předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření sdružení
-Předkládá členské schůzi návrh plánu činnosti a rozpočtu na příští období

a)Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení a odpovídá za vedení účetnictví
          
sdružení.

b)Místopředseda v plném rozsahu zastupuje předsedu v případ
ě jeho dlouhodobé
           
nepřítomnosti.
II. Členství :

1.Vznik členství
-o členství ve sdružení smí požádat kdokoliv
-členství nového člena musí být potvrzeno nadpoloviční v
ětšinou hlasů přítomných členů sdružení na členské schůzi.

2.Povinnosti člena

-Dodržovat stanovy sdružení
-Účastnit se členských schůzí
-Účastnit se aktivit sdružení
-Respektovat rozhodnutí členské schůze

3.Práva člena
-Volit a být volen do orgánu sdružení
-Účastnit se aktivit sdružení
-Uplat
ňovat připomínky a podněty k činnosti sdružení

4.Zánik členství

Členství zaniká :
a)dobrovolným odchodem ze sdružení
b)vyloučením člena.Vyloučení člena skupiny navrhuje zmocn
ěnec skupiny a potvrzuje jej nadpoloviční většina členů hlasováním na členské schůzi.Vyloučení musí být odůvodněno.
c)Úmrtím.

III. Hospodaření :

Příjmy sdružení tvoří zejména členské přísp
ěvky,dary a dotace.Hospodaření sdružení se řídí rozhodnutím členské schůze,plánem činnosti a rozpočtem sdružení.Za
hospodaření sdružení odpovídá výkonný výbor.Za vedení účetnictví podle zákona č.563/1991 Sb.odpovídá předseda sdružení.IV. Záv
ěrečná ustanovení :

Všichni členové sdružení budou seznámeni s těmito stanovami a svým podpisem potvrdí,
že s nimi souhlasí a budou se jimi řídit.