O Marcomania

občanského sdružení : SHS MARCOMANIA o.s.

1.Název sdružení : SHS MARCOMANIA o.s.

2. Sídlo sdružení : U Rybníka 346,691 85 Dolní Dunajovice

3. Cíle činnosti sdružení : Propagace kultury,historie a rozvoj aktivit volného času.

Sdružení se ve své činnosti zaměřuje na kulturu,studium historie a vývoje společnosti v období počátku letopočtu na území Čech,Moravy a Slezska,formou veřejně přístupných kulturních a vzdělávacích akcí se svými poznatky seznamuje veřejnost.

Orgány sdružení

1.Nejvyšší orgán

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze,která se koná nejméně 1 x za rok. Členská schůze :

a)Volí a odvolává předsedu,místopředsedu a člena výkonného výboru.
b)Stanovuje dlouhodobé a zásadní cíle sdružení.
c)Schvaluje revizní správu.
d)Rozhoduje o změně stanov.
e)Rozhoduje o zániku sdružení.
f)Přijímá nové členy sdružení.
g) Rozhoduje o vyloučení člena
h) Schvaluje výši členských příspěvků a rozhoduje o vedení evidence členů
i) Rozhoduje o připomínkách a podnětech členů k činnosti sdružení

II. Výkonný výbor

Výkonný výbor je tříčlenný,každý člen je volen členskou schůzí.Výkonný výbor řídí činnost sdružení mezi členskými schůzemi podle schváleného plánu činnosti a hospodaření. Výkonný výbor dále zejména :
-Svolává členskou schůzi,připravuje její program a vede evidenci členů
-Předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření sdružení
-Předkládá členské schůzi návrh plánu činnosti a rozpočtu na příští období
a)Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení a odpovídá za vedení účetnictví sdružení.
b)Místopředseda v plném rozsahu zastupuje předsedu v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti.

Členství

a.Vznik členství

-o členství ve sdružení smí požádat kdokoliv
-členství nového člena musí být potvrzeno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů sdružení na členské schůzi.

b.Povinnosti člena

-Dodržovat stanovy sdružení
-Účastnit se členských schůzí
-Účastnit se aktivit sdružení
-Respektovat rozhodnutí členské schůze

c. Práva člena

-Volit a být volen do orgánu sdružení
-Účastnit se aktivit sdružení
-Uplatňovat připomínky a podněty k činnosti sdružení

d. Zánik členství

a)dobrovolným odchodem ze sdružení
b)vyloučením člena.Vyloučení člena skupiny navrhuje zmocněnec skupiny a potvrzuje jej nadpoloviční většina členů hlasováním na členské schůzi.Vyloučení musí být odůvodněno.
c)Úmrtím.

Hospodaření

Příjmy sdružení tvoří zejména členské příspěvky,dary a dotace.Hospodaření sdružení se řídí rozhodnutím členské schůze,plánem činnosti a rozpočtem sdružení.Za hospodaření sdružení odpovídá výkonný výbor.Za vedení účetnictví podle zákona č.563/1991 Sb.odpovídá předseda sdružení.

Závěrečná ustanovení

Všichni členové sdružení budou seznámeni s těmito stanovami a svým podpisem potvrdí, že s nimi souhlasí a budou se jimi řídit.